Yoga Corner

Regulamin

Warunkiem udziału w zajęciach jogi jest zapoznanie się z niniejszym regulaminem i przestrzeganie jego postanowień

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG
STUDIA JOGI
YOGA CORNER

1. Właścicielem Studia Jogi Yoga Corner, mieszczącego się w Gliwicach przy ulicy Dworcowej nr 45, jest Małgorzata Miodońska prowadząca działalność gospodarczą pod nazwą HR Expertise (dalej jako „Studio Jogi”).
2. Każda osoba przed przystąpieniem do pierwszych zajęć zobowiązana jest do zapoznania się z niniejszym regulaminem (dalej: „Regulamin”) i podpisania oświadczenia o zobowiązaniu do przestrzegania jego postanowień. Studio Jogi nie ponosi odpowiedzialności za szkody wynikłe z nieprzestrzegania postanowień Regulaminu, w szczególności w przypadkach nienależytego korzystania ze Studia Jogi i znajdujących się w nim urządzeń oraz sprzętów bądź innego zachowania naruszającego Regulamin, porządek lub zasady współżycia społecznego.
3. Do korzystania z Studia Jogi uprawnione są wyłącznie osoby, które zaakceptowały Regulamin i zobowiązują się do jego przestrzegania (dalej jako „Uczestnicy”).
4. W zajęciach mogą brać udział Uczestnicy, którzy przed zajęciami zapłacili opłatę za udział w zajęciach zgodnie z obowiązującym cennikiem zamieszczonym na stronie internetowej: www.yogacorner.pl. Opłatę za zajęcia należy uiścić u prowadzącego zajęcia (dalej jako „Prowadzący”).
5. Warunkiem uczestnictwa w zajęciach jest wcześniejsza rezerwacja miejsca na wybranych zajęciach poprzez zapisanie się na konkretny termin w ramach grafiku Studia Jogi za pomocą strony internetowej: yogacorner.pl lub za pomocą wiadomości mailowej przesłanej na adres biuro@yogacorner.pl lub sms na nr tel. 608 490 304. W przypadku braku możliwości wzięcia udziału w zajęciach ze względu na brak miejsc, taka informacja zostanie przekazana osobie dokonującej zgłoszenia. W przypadku niedokonania rezerwacji, Uczestnik może wziąć udział w wybranych zajęciach, jeżeli jest wolne miejsce.
6. Zasady udziału w zajęciach:
a. Uczestnik powinien stawić się w Studio Jogi odpowiednio wcześniej przed rozpoczęciem zajęć, w celu przygotowania się do zajęć: przebrania się, załatwienia ewentualnych spraw formalnych, zadania ewentualnych pytań Prowadzącemu.
b. Na zajęciach jogi obowiązuje luźny, niekrępujący ruchów strój oraz zasada ćwiczenia boso. Ze względów higienicznych oraz komfortu ćwiczeń wszystkich osób, na salę ćwiczeń nie wchodzi się w obuwiu ani odzieży wierzchniej.
c. Nie należy spożywać posiłku na minimum 2 godziny przed rozpoczęciem zajęć.
d. Nie należy podejmować ćwiczeń będąc osłabionym, w trakcie infekcji, po kilkugodzinnej ekspozycji na pełne słońce, po uczestniczeniu w zajęciach sportowych, po masażu.
e. Ze względów higienicznych zaleca się korzystać z własnej maty do ćwiczeń. Jeśli Uczestnik nie dysponuje własną matą, może korzystać z mat Studia Jogi, na których z ww. względów należy rozwinąć swój ręcznik.
f. Niedozwolony jest udział w zajęciach jogi osób będących pod wpływem alkoholu lub jakichkolwiek innych środków odurzających.
g. Do sali, w której odbywają się zajęcia jogi, nie należy wnosić jedzenia.
h. W trakcie wykonywania ćwiczeń należy stosować się do instrukcji Prowadzącego.
i. Każdy Uczestnik ćwiczy w granicach własnych możliwości i zgodnie z ewentualnymi zaleceniami lekarza.
j. Podejmując się ćwiczeń, Uczestnik działa na własną odpowiedzialność i ryzyko.
k. Podejmując się ćwiczeń w trakcie menstruacji, należy uwzględnić swoje samopoczucie.
l. W przypadku gdy Uczestnik ma jakiekolwiek problemy ze zdrowiem mające wpływ na wykonywanie ćwiczeń, długotrwałe lub doraźne dolegliwości, kontuzje, fakt ten powinien być każdorazowo skonsultowany z lekarzem, przed udziałem w zajęciach, pod kątem bezpieczeństwa wykonywania ćwiczeń, a zalecenia lekarskie należy zgłosić Prowadzącemu. Uczestnik zobowiązany jest zachować szczególną ostrożność w trakcie wykonywania ćwiczeń i stosować się do zaleceń lekarza oraz rad udzielanych przez Prowadzącego w trakcie zajęć, uwzględniając je przy każdym powtórzeniu ćwiczenia.
m. W przypadku, gdy Uczestnik jest w ciąży, przed przystąpieniem do zajęć zobowiązany jest do zasięgnięcia opinii lekarskiej w przedmiocie braku przeciwskazań do uczestnictwa w zajęciach jogi oraz zobowiązany jest do uzyskania zaświadczenia lekarskiego potwierdzającego powyższe.
n. Niedozwolony jest udział w zajęciach osób w ciąży do 3 miesiąca ciąży.
o. Niedozwolony jest udział w zajęciach jogi przez okres 6 tygodni po porodzie naturalnym i 8 tygodni po ciąży rozwiązanej w drodze cesarskiego cięcia.
p. W przypadku, gdy Uczestnikiem jest osoba małoletnia, do jej udziału w zajęciach jogi konieczne jest wyrażenie zgody przez opiekuna.
q. Nie należy kontynuować ćwiczeń, które powodują u ćwiczącego dolegliwości bólowe, poczucie dyskomfortu w ciele, zawroty głowy, mdłości, bóle kręgosłupa, stawów, chorych miejsc, itp., należy o tym fakcie poinformować Prowadzącego.
r. Wszelkie wątpliwości związane z rodzajem i sposobem wykonywania ćwiczeń należy wyjaśnić z Prowadzącym przed rozpoczęciem zajęć.
s. Studio Jogi nie ponosi odpowiedzialności za uaktywnienie bądź też zaostrzenie chorób u osób uczestniczących w zajęciach.
t. Uczestnik zobowiązany jest wyciszyć lub wyłączyć telefon wniesiony na salę ćwiczeń, przed każdymi zajęciami, tak by nie zakłócać spokoju innych ćwiczących.

7. Uczestnicy zobowiązani są wykorzystywać sprzęt znajdujący się w Studio Jogi (m.in. maty, klocki, paski, koce) zgodnie z jego przeznaczeniem. Po każdym ćwiczeniu należy odłożyć sprzęt w wyznaczone do tego miejsce.
8. Studio Jogi nie ponosi odpowiedzialności za przedmioty pozostawione przez Uczestnika w Studio Jogi.
9. Studio Jogi nie bierze żadnej odpowiedzialności za skutki ćwiczeń wykonywanych przez Uczestników niezgodnie z ewentualnymi zaleceniami lekarza oraz niezgodnie z instrukcjami Prowadzącego i bez jego nadzoru.
10. Uczestnicy ponoszą odpowiedzialność materialną wobec właściciela Studia Jogi – Małgorzaty Miodońskiej, za ewentualne zniszczenia lub inne szkody wyrządzone w mieniu podczas przebywania w Studiu Jogi.
11. Na terenie całego Studia Jogi obowiązuje całkowity zakaz palenia papierosów, spożywania alkoholu czy używania środków odurzających. Zakazane jest wnoszenie do Studia Jogi jakichkolwiek przedmiotów niebezpiecznych.
12. Uczestnicy zobowiązani są do zachowania porządku w Studio Jogi oraz dbania o stan i wyposażenie Studia Jogi, jak również do przestrzegania zasad współżycia społecznego.
13. Dla bezpieczeństwa osób przebywających w Studio Jogi, stosuje się monitoring.
14. Nagrywanie obrazu i/lub dźwięku bez uzyskania uprzedniej zgody właściciela Studia Jogi jest niedozwolone i traktowane będzie jako naruszenie dóbr osobistych.
15. W Studiu Jogi mogą przebywać wyłącznie osoby stosujące się do zasad opisanych w niniejszym regulaminie. Nieprzestrzeganie Regulaminu może skutkować brakiem zgody na przebywanie na terenie Studia Jogi.
16. Regulamin obowiązuje od dnia 4.11.2019.

 

Regulamin świadczenia usług przez serwis www.yogacorner.pl

Definicje

 • Regulamin to niniejszy Regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną w obszarze domeny internetowej www.yogacorner.pl, który określa warunki świadczenia Usług przez Usługodawcę za pośrednictwem witryny www.yogacorner.pl na rzecz Użytkowników.
 • Użytkownik to podmiot, który zawiera z Usługodawcą Umowę o świadczenie Usługi, pod warunkiem posiadania pełnej zdolności do czynności prawnych, lub ograniczonej zdolności do czynności prawnych w przypadkach uregulowanych przepisami prawa powszechnie obowiązującego albo bycia osobą prawną lub jednostką organizacyjną.
 • Konsument to Użytkownik, który jest osobą fizyczną i zawiera Umowę niezwiązaną bezpośrednio z prowadzoną przez niego działalnością gospodarczą lub zawodową.
 • Usługodawca to: Miodońska Małgorzata, prowadząca jednoosobową działalność gospodarczą pod firmą HR Expertise Miodońska Małgorzata ul. Dworcowa 45, 44-100 Gliwice zarejestrowaną w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej pod numerem NIP 9691185336 oraz REGON 365717873, będąca usługodawcą, administratorem i właścicielem Serwisu.
 • Serwis to Serwis internetowy prowadzony przez Usługodawcę w języku polskim za pośrednictwem witryny www dostępnej w sieci Internet pod adresem url http://www.yogacorner.pl/ Serwis świadczy na rzecz Użytkowników Usługi.
 • Usługa to usługa świadczona przez Usługodawcę na rzecz Użytkownika, na podstawie Umowy zawartej pomiędzy stronami za pośrednictwem Serwisu, w ramach zorganizowanego systemu zawierania umów na odległość, bez jednoczesnej fizycznej obecności stron.
 • Umowa to umowa o świadczenie przez Usługodawcę na rzecz Użytkownika Usługi.
 • Dane Kontaktowe Usługodawcy to dane Usługodawcy, przy użyciu których Użytkownik może się z nim skontaktować, tj. tel: 608-490-304, e-mail: biuro@yogacorner.pl
 • Dane Kontaktowe Użytkownika to dane Użytkownika, przy użyciu których Usługodawca może skontaktować się z Użytkownikiem, obejmujące adres, adres poczty elektronicznej i numer telefonu.
 • Konto Użytkownika to panel służący do zarządzania danymi oraz Subskrypcjami dostępny w obszarze Serwisu, pod warunkiem Rejestracji i logowania.
 • Rejestracja to utworzenie Konta Użytkownika przez Użytkownika, przy użyciu formularza rejestracyjnego Serwisu znajdującego się na jego stronie internetowej.

§1
Ogólne warunki umowne

 1. Usługodawca na podstawie art. 8 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną oraz ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta ustanawia Regulamin, który udostępnia pod adresem url Serwisu yogacorner.pl/regulamin
 2. Usługodawca świadczy Usługi zgodnie z Regulaminem i przepisami powszechnie obowiązującego prawa.
 3. Usługodawca udostępnia niniejszy Regulamin na stronie internetowej Serwisu.
 4. Użytkownicy mogą w dowolnym czasie: uzyskać dostęp do Regulaminu, utrwalić go, pozyskać i odtworzyć poprzez wydrukowanie lub zapisanie na nośniku danych.
 5. Podane na stronie internetowej Serwisu informacje nie stanowią oferty Usługodawcy w rozumieniu przepisów Kodeksu cywilnego, a jedynie zaproszenie Użytkowników do składania ofert zawarcia Umowy.
 6. Świadczenie wszystkich Usług odbywa się za pośrednictwem strony internetowej Serwisu przez 24 godziny na dobę i 7 dni w tygodniu.

§2
Świadczenie bezpłatnych Usług

 1. Usługodawca świadczy na rzecz Użytkowników następujące bezpłatne Usługi:
  1) Newsletter,
 2. Umowa o świadczenie Usługi Newsletter zawierana jest na czas nieoznaczony w chwili otrzymania przez Użytkownika na adres poczty elektronicznej potwierdzenia zawarcia Umowy o świadczenie Usługi Newsletter przez Usługodawcę. Zamówienie Usługi następuje poprzez użycie przez Użytkownika właściwego pola aktywacji Newslettera w formularzu rejestracyjnym lub w innym formularzu udostępnionym przez Usługodawcę na stronie internetowej Serwisu. Przedmiotem niniejszej Umowy jest świadczenie Usługodawcy na rzecz Użytkownika, polegające na przesyłaniu na adres poczty elektronicznej wiadomości zawierających informacje dotyczące Usług świadczonych przez Usługodawcę. Niniejsza Umowa zostaje rozwiązana z chwilą wypisania się przez Użytkownika z subskrypcji przy użyciu pola deaktywującego w obszarze Konta Użytkownika lub przy użyciu linka url, który jest umieszczany w każdej wiadomości Newsletter.
 3. Umowa o świadczenie bezpłatnej Usługi może być rozwiązana przez Użytkownika lub Usługodawcę bez podania przyczyny i w każdym czasie, przy zastosowaniu ujętych w Regulaminie funkcjonalności lub poprzez wiadomość e-mail, przesłaną pod adres e-mail ujęty w Danych Kontaktowych Usługodawcy lub Danych Kontaktowych Użytkownika.

§3
Płatności

 1. W Serwisie pobierana jest opłata w przypadku dokonania przez Użytkownika zakupu karnetu uprawniającego do wstępu na zajęcia sportowe w Yoga Corner.
 2. Ceny produktów podane na stronie internetowej Serwisu są cenami brutto podanymi w polskich złotych i zawierają wartość podatku VAT zgodną ze przyjętymi przepisami prawa podatkowego stawkami.
 3. Dokonanie płatności z tytułu zakupu produktów i usług w Serwisie jest możliwe za pośrednictwem serwisu Przelewy24.pl oraz PayU S.A.

§4
Reklamacje i Gwarancja

 1. Reklamacje można składać listem lub wiadomością e-mail pod adres pocztowy lub elektroniczny, wskazany w Danych Kontaktowych Usługodawcy.
 2. Reklamacje można składać przy użyciu formularza, którego wzór stanowi załącznik do niniejszego Regulaminu.
 3. Zgłoszenie reklamacyjne powinno zawierać opis problemu oraz dane identyfikacyjne Użytkownika.
 4. Usługodawca rozpoznaje reklamację w terminie 14 dni od daty zgłoszenia. W treści składanej reklamacji zaleca się podanie Danych Kontaktowych Użytkownika, które posłużą udzieleniu odpowiedzi na reklamację oraz prowadzeniu korespondencji związanej z nią.
 5. Reklamacje można składać z tytułu rękojmi za wady Usług.
 6. Konsument posiada możliwość skorzystania z następujących pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń:
  1) złożenie wniosku o wszczęcie postępowania mediacyjnego w sprawie polubownego zakończenia sporu między Konsumentem, a Usługodawcą do Wojewódzkiego Inspektora Inspekcji Handlowej,
  2) skorzystanie z pomocy powiatowego lub miejskiego rzecznika konsumentów lub organizacji społecznej, do której zadań statutowych należy ochrona konsumentów,
  3) złożenie skargi za pośrednictwem unijnej platformy internetowej ODR, dostępnej pod adresem http://ec.europa.eu/consumers/odr/.
 7. Usługodawca zapewnia 30 dniowy okres gwarancji. Jeżeli Użytkownik nie jest usatysfakcjonowany z Subskrypcji, Usługodawca zwróci mu otrzymaną płatność, przy użyciu takich samych sposobów płatności, jakie zostały użyte w pierwotnej transakcji.
 8. Z gwarancji można skorzystać poprzez wysłanie odpowiedniego oświadczenia listem lub wiadomością e-mail pod adres pocztowy lub elektroniczny, wskazany w Danych Kontaktowych Usługodawcy.

§5
Odstąpienie od Umowy

 1. Konsument może bez podawania przyczyny odstąpić w terminie 14 dni od Umowy, z zastrzeżeniem norm wskazanych w treści pouczenia o odstąpieniu od Umowy, stanowiącego załącznik do niniejszego Regulaminu, zamieszczony w obszarze strony internetowej Serwisu.
 2. Prawo odstąpienia od Umowy nie przysługuje Konsumentowi in. w odniesieniu do Umowy, jeżeli Usługodawca wykonał w pełni usługę za wyraźną zgodą Konsumenta, który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez Usługodawcę utraci prawo odstąpienia od Umowy.
 3. Konsument może odstąpić od Umowy, składając Usługodawcy oświadczenie o odstąpieniu od Umowy. Oświadczenie można złożyć na formularzu, którego wzór stanowi załącznik do niniejszego Regulaminu, zamieszczony w obszarze strony internetowej Serwisu.
 4. W przypadku otrzymania drogą elektroniczną oświadczenia o odstąpieniu przez Konsumenta od Umowy, Usługodawca niezwłocznie prześle Użytkownikowi potwierdzenie jego otrzymania.
 5. W przypadku odstąpienia od Umowy, uważa się ją za niezawartą. Jeżeli Konsument złożył oświadczenie o odstąpieniu od Umowy zanim Usługodawca przyjął jego ofertę, oferta przestaje wiązać.
 6. Informacje dotyczące korzystania z prawa odstąpienia od Umowy znajdują się w pouczeniu o odstąpieniu od Umowy, stanowiącym załącznik do niniejszego Regulaminu, zamieszczony w obszarze strony internetowej Serwisu.

§6
Postanowienia uzupełniające

 1. Wszelkie znaki towarowe, elementy graficzne i zdjęcia zamieszczone na stronie internetowej Serwisu w celu prezentacji Produktów są przedmiotem praw autorskich ich właścicieli.
 2. Domena internetowa Serwisu, jego logotypy i nazwa stanowią własność prawa autorskiego i przedmiot ochrony prawnej.
 3. Użytkownik przyjmuje do wiadomości, iż zabronione jest dostarczanie przez Użytkownika treści bezprawnych.
 4. Usługodawca zobowiązuje się do dokładania należytych starań celem umożliwienia prawidłowego funkcjonowania Serwisu oraz do udzielania pomocy w rozwiązywaniu problemów technicznych, związanych z jego działaniem.
 5. Usługodawca zobowiązuje się do prowadzania działań zmierzających do ochrony danych znajdujących się w Koncie Użytkownika przed nieuprawnionym dostępem i użyciem.
 6. Odpowiedzialność Usługodawcy w stosunku do Użytkowników niebędących Konsumentami z tytułu świadczonych Usług jest ograniczona do wartości uiszczonej przez Użytkownika należności.
 7. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za:
  1) przerwy w prawidłowym funkcjonowaniu Serwisu oraz nienależyte wykonywanie Usług, spowodowane siłą wyższą, w stosunku do Użytkowników niebędących Konsumentami,
  2) przerwy w prawidłowym funkcjonowaniu Serwisu oraz nienależyte wykonywanie Usług na rzecz Użytkowników niebędących Konsumentami, spowodowane czynnościami technicznymi lub przyczyną leżącą po stronie podmiotów za pomocą których Serwis świadczy Usługi,
  3) korzyści utracone przez Użytkownika niebędącego Konsumentem,
  4) szkody spowodowane naruszeniem przez Użytkownika postanowień Regulaminu.
 8. W lokalu Yoga Corner przy ul. Dworcowej 45 obowiązuję regulamin dostępny na stronie yogacorner.pl/regulamin
 9. charakterze ciągłym.
 10. Zmiana Regulaminu nie dotyczy Umów zawartych przed datą jego zmiany.
 11. Postanowienia Regulaminu nie mają na celu wyłączać ani ograniczać praw Użytkownika będącego Konsumentem, wynikających z przepisów polskiego prawa powszechnie obowiązującego.
 12. W przypadku niezgodności postanowień Regulaminu z przepisami polskiego prawa powszechnie obowiązującego, stosuje się te przepisy.
 13. W kwestiach nieuregulowanych Regulaminem zastosowanie mają przepisy polskiego prawa powszechnie obowiązującego.
 14. Regulamin wchodzi w życie w momencie jego opublikowania na stronie internetowej Serwisu.

 

 „Pouczenie o prawie odstąpienie od umowy”

Konsumenci mają prawo odstąpić od niniejszej umowy w terminie 14 dni bez podania jakiejkolwiek przyczyny, z zastrzeżeniem przypadków wskazanych w części „wyłączenie prawa odstąpienia od umowy”. Termin do odstąpienia od umowy wygasa po upływie 14 dni od dnia, w którym zawarta została Umowa o świadczenie Usług.
Aby zachować termin do odstąpienia od umowy, wystarczy, aby wysłali Państwo informację dotyczącą wykonania przysługującego Państwu prawa odstąpienia od umowy przed upływem terminu do odstąpienia od umowy.
Aby skorzystać z prawa odstąpienia od umowy, należy skontaktować się z nami pod adresem: Yoga Corner, ul. Dworcowa 45, 44-100 Gliwice, e-mail: biuro@yogacorner.pl, o swojej decyzji o odstąpieniu od niniejszej umowy w drodze jednoznacznego oświadczenia (na przykład pismo wysłane pocztą lub pocztą elektroniczną).
Mogą Państwo skorzystać z wzoru formularza odstąpienia od umowy, jednak nie jest to obowiązkowe.

SKUTKI ODSTĄPIENIA OD UMOWY
W przypadku odstąpienia od niniejszej umowy zwracamy Państwu wszystkie otrzymane od Państwa płatności, niezwłocznie, a w każdym przypadku nie później niż 14 dni od dnia, w którym zostaliśmy poinformowani o Państwa decyzji o wykonaniu prawa odstąpienia od niniejszej umowy. W przypadku złożenia oświadczenia o odstąpieniu od umowy za pośrednictwem poczty elektronicznej, wszystkie otrzymane od Państwa płatności zwracamy w ciągu 48 godzin od momentu, w którym zostaliśmy poinformowani o Państwa decyzji. Zwrotu płatności dokonamy przy użyciu takich samych sposobów płatności, jakie zostały przez Państwa użyte w pierwotnej transakcji, chyba że wyraźnie zgodziliście się Państwo na inne rozwiązanie; w każdym przypadku nie poniosą Państwo żadnych opłat w związku z tym zwrotem.

WYŁĄCZENIE PRAWA ODSTĄPIENIA OD UMOWY
Prawo odstąpienia od umowy zawartej poza lokalem przedsiębiorstwa lub na odległość nie przysługuje konsumentowi w odniesieniu do umów:
1. świadczenie usług, jeżeli przedsiębiorca wykonał w pełni usługę za wyraźną zgodą konsumenta, który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez przedsiębiorcę utraci prawo odstąpienia od umowy (dotycz np. świadczenie usługi prowadzenia treningu sportowego, w którym konsument uczestniczył i wykorzystał w tym celu karnet zakupiony na stronie www.yogacorner.pl)
2. w której cena lub wynagrodzenie zależy od wahań na rynku finansowym, nad którymi przedsiębiorca nie sprawuje kontroli, i które mogą wystąpić przed upływem terminu do odstąpienia od umowy;
3. o dostarczanie dzienników, periodyków lub czasopism, z wyjątkiem umowy o prenumeratę;
4. o dostarczanie treści cyfrowych, które nie są zapisane na nośniku materialnym, jeżeli spełnianie świadczenia rozpoczęło się za wyraźną zgodą konsumenta przed upływem terminu do odstąpienia od umowy i po poinformowaniu go przez przedsiębiorcę o utracie prawa odstąpienia od umowy.

 

FORMULARZ ODSTĄPIENIA OD UMOWY
(formularz ten należy wypełnić i odesłać tylko w przypadku chęci odstąpienia od umowy)
– Adresat: ……………………….
– Ja/My(*) niniejszym informuję/informujemy(*) o moim/naszym(*) odstąpieniu od umowy o świadczenie następującej usługi
– Data zawarcia umowy
– Imię i nazwisko konsumenta(-ów)
– Adres konsumenta(-ów)
– Podpis konsumenta(-ów) (tylko jeżeli formularz jest przesyłany w wersji papierowej)
– Data
(*) Niepotrzebne skreślić.

FORMULARZ REKLAMACYJNY
(formularz ten można wypełnić i odesłać w przypadku chęci zgłoszenia reklamacji z tytułu rękojmi)
Adresat……………………
Imię i nazwisko lub nazwa Użytkownika:
Adres Użytkownika:
Nr telefonu Użytkownika:
Adres e-mail Użytkownika:
Jako dane kontaktowe, które posłużą udzieleniu odpowiedzi na reklamację oraz prowadzeniu korespondencji z nią związanej, wskazuję:
(prosimy zaznaczyć właściwe)
1) adres pocztowy,
2) adres e-mail.
Reklamacja dotyczy:
(prosimy wskazać/opisać właściwe)
1) umowy o świadczenie Usługi:
2) inne: …….
Data stwierdzenia przyczyny reklamacji:
…….
Opis problemu:
…….
Żądanie reklamacji:
(prosimy wskazać właściwe żądanie)
1) usunięcie wady Usługi
2) odstąpienie od Umowy
Podpis składającego