Yoga Corner

 

KLAUZULA INFORMACYJNA (RODO)
STUDIO JOGI


W związku z obowiązywaniem Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego I Rady (UE) 2016/679 z dnia  27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych  i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), (Dz. U. UE. L Nr 119, str. 1) – dalej „RODO”, Małgorzata Miodońska prowadząca działalność gospodarczą pod nazwą „HR Expertise” (dalej również jako „Administrator”) przekazuje w dalszej części informacje dotyczącą przetwarzania danych osobowych.

Niniejsza klauzula informacyjna informuje o formach wykorzystywania danych osobowych („przetwarzanie”)
w odniesieniu do osób fizycznych będących:
a) klientami Administratora, a w szczególności Studia Jogi,
b) dostawcami lub kontrahentami Administratora,
c) wspólnikami, pracownikami, przedstawicielami ustawowymi, pełnomocnikami lub reprezentantami takich dostawców, kontrahentów Administratora oraz
d) innymi osobami, których dane Administrator przetwarza w celu realizacji łączącej strony umowy. (dalej „Państwo” lub „Kontrahenci”).

W związku ze świadczeniem usług na Państwa rzecz lub ze współpracą pomiędzy Państwem a Administratorem, w celu realizacji zawartych umów, Administrator przetwarza informacje identyfikujące osoby fizyczne (zwane również „danymi osobowymi”), w szczególności takie jak:

W stosunku do klientów Studia Jogi:
a) imię i nazwisko,
b) data urodzenia,
c) nr telefonu, adres e-mail
d) dane o stanie zdrowia, o ile dane te są konieczne ze względu na specyfikę świadczonej usługi
(w przypadku wyrażania odrębnej pisemnej zgody),

W stosunku do kontrahentów, dostawców oraz osób wskazanych powyżej w pkt c) i d):
a) imię i nazwisko, firma, adres prowadzonej działalności gospodarczej oraz adresy korespondencyjne,
b) numery posiadane we właściwych rejestrach (np. numer NIP lub REGON),
c) dane kontaktowe, takie jak adres e-mail lub numer telefonu lub faxu,
d) stanowisko zajmowane przez Państwa a ramach Państwa organizacji,
e) numer rachunku bankowego.

Wobec powyższego, Administrator informuje, że:

1. Administratorem danych osobowych (dalej „ADO”) jest Małgorzata Miodońska prowadząca działalność gospodarczą pod nazwą HR Expertise z siedzibą w Pyskowicach (44-120), ul. Piaskowa 57 M,
REGON: 365717873, NIP: 9691185336. Można skontaktować się z Administratorem pisząc na adres siedziby: Pyskowice (44-120), ul. Piaskowa 57 M, lub na adres poczty elektronicznej biuro@yogacorner.pl.

2. Państwa dane osobowe przetwarzane będą w celu:
a) zawarcia i realizacji umowy lub zamówienia lub podjęcia działań na Państwa żądanie przed zawarciem umowy lub zamówienia, w tym kontaktowania się z Państwem w związku z jej realizacją (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit b RODO),
b) rozpatrzenia skarg i reklamacji (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. c RODO),
c) dochodzenia roszczeń związanych z zawartą umową (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. f RODO, prawnie uzasadniony cel: windykacja należności i prowadzenie postępowań sądowych, a następnie egzekucyjnych),
d) archiwizowania dokumentacji (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. c RODO),
f) oferowania produktów i usług bezpośrednio (marketing bezpośredni) będącego realizacją naszego prawnie uzasadnionego w tym interesu (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. f) RODO).

3. Dane osobowe mogą być przekazywane następującym innym podmiotom, które będą je przetwarzały: bankom, w przypadku konieczności prowadzenia rozliczeń, organom państwowym lub innym podmiotom uprawnionym na podstawie przepisów prawa, celem wykonania ciążących na Administratorze obowiązków (takich jak Urząd Skarbowy, PIP, ZUS). Dane osobowe mogą być przekazywane przez Administratora dostawcom usług, którym Administrator zlecił usługi związane z przetwarzaniem danych osobowych, np. podmiotom świadczącym usługi księgowe, dostawcom usług IT, podmiotom wspierającym Administratora w prowadzonej działalności. Takie podmioty będą przetwarzały dane na podstawie umowy zawartej z Administratorem i tylko zgodnie z jego poleceniem.

4. Administrator Danych Osobowych nie ma zamiaru przekazywać danych osobowych do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej.

5. Państwa dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji danej umowy/ zamówienia oraz przez czas, w jakim możliwe jest dochodzenie roszczeń w związku z wykonaniem umowy (do czasu przedawnienia roszczeń). Informujemy przy tym, iż w odniesieniu do dokumentów rozliczeniowych, księgi i związane z ich prowadzeniem dokumenty będziemy przechowywać do czasu upływu okresu przedawnienia zobowiązania podatkowego, chyba że ustawy podatkowe stanowią inaczej. Administrator będzie przechowywać dane przez okres, w którym jest zobowiązany do zachowania danych lub dokumentów je zawierających, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, dla udokumentowania spełnienia wymagań prawnych, w tym umożliwienia ich spełnienia przez organy publiczne.

6. Przysługuje Państwu prawo do żądania od Administratora dostępu do swoich danych osobowych, otrzymania ich kopii, prawo ich sprostowania (poprawiania), usunięcia (w przypadkach określonych przepisami RODO) lub ograniczenia przetwarzania danych osobowych (w przypadkach określonych przepisami RODO), wniesienia sprzeciwu wobec takiego przetwarzania, przenoszenia danych, otrzymania danych osobowych przekazanych Administratorowi w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym i możliwym do odczytu maszynowego formacie oraz do żądania przesłania takich danych osobowych do innego administratora danych osobowych, bez utrudnień ze strony Administratora i z zastrzeżeniem własnych zobowiązań dotyczących poufności.

W tym celu można się skontaktować z Administratorem pisząc na adres siedziby: Pyskowice (44-120), ul. Piaskowa 57 M, lub na adres poczty elektronicznej biuro@yogacorner.pl.

7. O ile przetwarzanie danych osobowych odbywa się na podstawie zgody, przysługuje Państwu prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie. Wycofanie zgody nie wpływa jednak na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem. Oświadczenie o cofnięciu niniejszej zgody na przetwarzanie danych osobowych należy przekazać na adres Administratora podany w pkt 1.

8. Przysługuje Państwu prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uznają Państwo, iż przetwarzanie Państwa danych osobowych narusza przepisy o ochronie danych osobowych.

9. Podanie przez Państwa danych osobowych jest dobrowolne, lecz niezbędne w celu zawarcia, wykonania umowy (świadczenia usług), obsługi współpracy.

10. Państwa dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym również w formie profilowania.